หน้าหลัก ประเพณี จองโรงแรมที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว

Buddyinthailand.com

วัฒนธรรมกับวิถีชีวิตคนไทย - วัฒนธรรมไทย - วัฒนธรรม ประเพณีไทย


วัฒนธรรมกับวิถีชีวิตคนไทย - วัฒนธรรมไทย - วัฒนธรรม ประเพณีไทยเกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง
ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค - สถานที่ท่องเที่ยวชลบุรี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อุทยานแห่งชาติเขาค้อ - สถานที่ท่องเที่ยว จ.เพชรบูรณ์
อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว
จังหวัดแพร่ - สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

อุทยานแห่งชาติเขาค้อ

เป็น แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ด้รับการประกาศ ให้เป็น อุทยานแห่งชาติ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2538 นักท่่องเที่ยว สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์บริการ นักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาค้อ 33 หมู่ 11 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ อ่านต่อ...

วัฒนธรรมกับวิถีชีวิตคนไทย - วัฒนธรรมไทย - วัฒนธรรม ประเพณีไทย

วัฒนธรรมกับวิถีชีวิตคนไทย - วัฒนธรรมไทย - วัฒนธรรม ประเพณีไทย          วัฒนธรรม ตรงกับภาษาอังกฤษ คำว่า Tradition and Culture หมายถึง ลักษณะการดำเนิน ชีวิตที่แสดงออกมาถึง ความเจริญงอกงาม ความมีศีลธรรม ความกลมเกลียว เป็นอันหนึ่งอันเดียว กันของประชาชน ในชาติ เนื่องมาจาก มีการเรียนรู้ ซึ่งกันและกัน ภายในหมู่คณะของตน และยึดถือ ปฏิบัติร่วมกัน อย่างมีหลักการ

          วัฒนธรรมกับวิถีชีวิตคนไทย

     วัฒนธรรม คือ วิถีการดำเนินชีวิตของประชาชน ส่วนใหญ่ในสังคมนั้นๆ อย่างเป็น ระเบียบและมีแบบแผน ซึ่งจะยึดหลักความเชื่อ ความคิดเป็นแนวทางในการปฏิบัติ การกระทำ จะมีเอกลักษณ์ เฉพาะของแต่ละชาติที่สร้างขึ้นมา และใช้อยู่ในหมู่ของ สังคมนั้นๆ มีการสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ

     วัฒนธรรม จะเป็นสิ่งที่กำหนด แบบแผน ข้อบังคับ กฎหมาย ทำให้เกิดประเพณี ความเชื่อ ซึ่งจะมีลักษณะที่แตกต่างกัน ออกไปของแต่ละสังคม  อีกทั้งวัฒนธรรม ยังเป็นตัวกำหนด พฤติกรรมของมนุษย์ ในกลุ่มสังคมนั้นและยังสร้างความ เป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้น ในสังคมอีกด้วย

วัฒนธรรมและการประพฤติปฏิบัติในสังคมแบ่งออกได้ดังนี้

  • วัฒนธรรมทางภาษาและวรรณคดี ซึ่งก็หมายถึงสำเนียงการพูด ภาษาพูดรวมถึงการ เขียนด้วย
  • วัฒนธรรม ทางวัตถุ ซึ่งก็คือยวดยานพาหนะ ที่อยู่อาศัย ที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็น สิ่งอำนวยความสะดวกสบาย ให้กับชีวิตประจำวันนั่นเอง
  • วัฒนธรรมทางจิตใจ เช่นศาสนา ความเชื่อ ศีลธรรม จริยธรรม ที่มนุษย์ใช้เป็น เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
  • วัฒนธรรม ทางจารีต ซึ่งก็คือ ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่ถือปฏิบัติกันมาแต่ช้านาน เช่น การทักทายด้วยการไหว้ มารยาทการกิน การเดิน การแต่งกาย ประเพณีแต่งงานเป็นต้น
  • วัฒนธรรม ทางสุนทรียะ ซึ่งก็ได้แก่ศิลปะสาขาต่างๆ ที่มีความไพเราะ ความสวยงาม เช่น นาฏศิลป์ จิตรกรรม ดนตรี การแสดงต่างๆ เป็นต้น

วัฒนธรรมกับวิถีชีวิตคนไทย - วัฒนธรรมไทย - วัฒนธรรม ประเพณีไทย


สถานที่ท่องเที่ยวทเกาะเสม็ด

เกาะเสม็ด เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของจังหวัดระยอง โดยความเชื่อของ ชาวบ้านจังหวัดระยอง เชื่อว่า สถานที่ท่องเที่ยวเกาะเสม็ด คือเกาะแก้วพิสดาร ตามเนื้อเรื่องที่มีอยู่ใน หนังสือวรรณคดี เรื่องพระอภัยมณี ที่แต่งขึ้นโดย “สุนทรภู่” กวีเอกของโลก อ่านต่อ...

 วัดพระศรีรัตน มหาธาตุวรมหาวิหาร

เป็นที่รู้จักกันดี ในชื่อว่า วัดใหญ่ สถานที่แห่งนี้ เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธชินราช ซึ่งเป็นงานศิลปกรรม ในสมัยกรุงสุโขทัย ที่ได้รับกายยอมรับ ว่าเป็นพระพุทธรูป ที่สวยที่สุด ของประเทศไทย อ่านต่อ...